Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Lidmaatschap

Meer informatie > Wikipedia

De op de volgende pagina's vermelde tekst komt van Wikipedia en vertegenwoordigt niet de mening van de loge Vincent la Chapelle of de Orde van Vrijmetselaren, maar dient slechts als informatieoverdracht.

In principe dient diegene die lid wil worden van de vrijmetselarij, zelf het initiatief te nemen door zich aan te melden bij een loge. Dit als uitdrukking van het vrijmetselaarsbeginsel Op u komt het aan.

In de meeste landen, voornamelijk gebieden waar de reguliere vrijmetselarij sterk staat zoals Nederland, zal men dus niet voor het lidmaatschap worden uitgenodigd, zoals vaak wordt gedacht. Het aanmelden kan bij een loge via de secretaris van die loge of via een ander lid. Voorwaarde is dat het aspirant-lid de Ordegrondwet ondertekent. In Nederland dient iedere loge als vereniging met rechtspersoonlijkheid te zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Tevens worden er regelmatig openbare bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden. In tegenstelling tot de vrijmetselarij in BelgiŽ, lijkt er in Nederland meer openheid te zijn. Zo worden op de website van het Grootoosten van Nederland de telefoonnummers en e-mailadressen van al hun loges in Nederland vermeld. Bij sommige loges kan men daar zelfs de agenda en de namen en adressen van sommige leden vermeld zien. Het staat de leden vrij om zich als lid bekend te maken of niet. Het zal duidelijk zijn dat de namen van hun leden niet zomaar door de loges bekend mogen worden gemaakt. Tegenwoordig beroept de vrijmetselarij zich hierbij op de privacy en wet persoonsregistratie, maar van oudsher is het lidmaatschap geheim en bepaalt de vrijmetselaar zelf of hij dit publiekelijk bekend maakt. Dat in Nederland een aspirant lid zichzelf aanmeldt betekent nog niet dat vrijmetselaars zelf niet actief betrokken zouden zijn bij het zoeken naar aspirant kandidaten. Het grootste deel van de leden is bekend geraakt met de vrijmetselarij door familie, vrienden en kennissen.

In BelgiŽ kan dit echter in de praktijk moeilijk , aangezien er van bijna geen enkele vrijmetselaarsloge adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, verslagen of namen van voorzitters of secretarissen gepubliceerd worden en er ook geen vrij toegankelijke zittingen bestaan. Bij slechts enkele schaarse loges is contact mogelijk via een website. Daarom wordt er bewust uitgekeken door leden naar potentiŽle kandidaten, worden zij doorgelicht en worden deze daarna benaderd. In de voorwaarden van de Grootloge van BelgiŽ staat te lezen: Als voorwaarde geldt reeds eeuwenlang dat een kandidaat een vrij man is van goede naam. Hiermee bedoelen ze dat de kandidaat iemand is die zich bewust is van zijn eigen beperkingen daar waar het gaat om het kennen van waarheid en niet gehinderd wordt door (geloofs)dogma's. Dit laatste is een verwijzing naar sommige dogmatische interpretaties van geopenbaarde religies zoals we die kennen in het protestants en katholiek christendom, jodendom en de islam. Dogmatische opvattingen passen niet in de vrijmetselarij als zij de harmonie met andersdenkenden in de weg staat.

Als men eenmaal in aanmerking komt voor het lidmaatschap duurt de periode tot uiteindelijke toelating nog een jaar. Gedurende deze periode vinden verschillende ontmoetingen plaats met vrijmetselaars van de betreffende loge. Meester-Vrijmetselaars zelf stemmen uiteindelijk wie wel en wie niet kan toetreden. In dit opzicht verschilt de situatie in Nederland[16] niet van die in BelgiŽ[17].

Aan het lidmaatschap is een lidmaatschapsgeld of contributie verbonden.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij (25 februari 2011)
Loge Vincent la Chapelle aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden op deze pagina.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu