Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Vrijmetselarij sinds 1724

Vroeger en nu

Vrijmetselarij sinds 1724, heeft bestaansrecht in het heden

Welke betekenis heeft de Vrijmetselarij in de huidige samenleving die verdeelder schijnt dan ooit?

Is dit instituut niet een overleefd archaïsch clubje uit een tijdperk dat men net los begon te komen van een westerse samenleving die geënt was op kerk en gezag? Een tijd waarin wetenschap begon op te bloeien en veronderstellingen wetenschappelijk werden doorgeprikt. Het tijdperk van de Verlichting brak aan en mensen lieten oude denkbeelden los om te ontdekken dat de mens zelf in persoonlijke vrijheid zijn leven kan inrichten.

Hoewel de Orde van Vrijmetselaren al meer dan 250 jaar bestaat in Nederland en ca. 6000 leden heeft, is het beeld wat de buitenstaander heeft, er nog steeds een van een elitair clubje, dat iets doet met ritualen, nogal mysterieus en alleen voor mannen.
Het is een beeldvorming die niet geheel juist is. Ondanks vele informatieavonden, open dagen en diverse televisiedocumentaires is het jammer dat de bijdrage van de Vrijmetselaarsmethode als Levensschool in de huidige samenleving nog steeds bij velen onbekend is en-of als oubollig wordt beschouwd.

Natuurlijk zal men een gevoel voor stijl en vorm moeten hebben en respect voor de oude tradities die er naast het rituaal bestaan. Maar zodra men daar doorheen kijkt, dan komt men in een wereld met een geestelijke rijkdom die ongekend is. Met een, om het maar hedendaags uit te drukken, concept dat juist nauw aansluit bij de behoefte van de hedendaagse mens. Men krijgt de ruimte om zijn individuele ontwikkeling zelf vorm te geven, geen dogma’s noch waarde oordelen die bepalen wat de
leer is. Niet een van bovenaf opgelegd idee. Niets van dit alles. Totale vrijblijvendheid dan? Nee!
De zoekende mens zal zelf handvatten ontdekken die, hem de ruimte geven om open en los van dogma’s, in positieve zin een bijdrage te leveren aan de samenleving waaraan hij deelneemt. Met het geweten als toetssteen voor zijn handelen, rekening houdend met zijn medemens.
Hij zal er de ruimte vinden om invulling te geven aan de behoefte zich te verdiepen in de vragen van het bestaan. Het bij belangstellenden diepgewortelde gevoel dat er meer is, noem het bijvoorbeeld een religieus/spiritueel besef, waarmee ik in dit geval niet de kerk bedoel, kan zich in vrijheid binnen de Vrijmetselarij ontwikkelen.
Hierbij staat voorop dat ieder lid de visie van de ander respecteert, ondanks het gegeven dat dit een totaal andere visie kan zijn.
Zoek met elkaar naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen, is het uitgangspunt.
Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu